Utloppsledning ARV Bålsta

Sjö- och markförläggning av ca 720 meter, PE 710mm, utloppsledning från släppbrunn belägen efter reningsverket. Ledningen schaktades ner på land och delvis i vattnet. Innan schaktning utfördes rensades schaktområdet från vass. Under inkoppling utfördes förbiledning av utloppsvattnet. Ledningen kopplades in i befintlig släppbrunn. Inkoppling utfördes med rostfria rör, ventiler och med piggbrunn. 

Uppdraget omfattade även:

  • Sonarkörning
  • Dykning
  • Vassröjning
  • Muddring

Vassröjning innan schaktning.

Förbiledning genom en PE 500mm ledning.

Utloppsledningen ligger i läge för att starta sänkningen.

Inkoppling mot befintlig brunn.

Dykning för att ta bort blindlocket efter sänkning.

Den svetsade ledningen går ner till svetsstationen och vidare ut i vattnet.

Fakta

Uppdrag
Utloppsledning
Kund
Håbo kommun
Byggtid
Okt 2020 - jan 2021